Bierzmowanie

Boże wszechmogący,
Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
który odrodziłeś te sługi swoje
przez wodę i Ducha Świętego
i uwolniłeś ich od grzechu,
ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela,
daj im ducha mądrości i rozumu,
ducha rady i męstwa,
ducha umiejętności i pobożności,
napełnij ich duchem bojaźni Twojej.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wierni: Amen

Takimi słowami modlił się ks. bp. Stanisław Salaterski dnia 26.04.2018 r. w Moszczenicy nad nowymi świadkami dojrzałej wiary. W śród nich było 7 dziewcząt z naszej parafii. Ufamy, że ich życie będzie dal nas świadectwem autentycznej wiary, w żywego Boga ciągle czuwającego nad światem jak Dobry Ojciec czuwa nad swoim domem.

Życzymy im, aby Dary Ducha świętego wydały w ich życiu owoce o których pisz św. Paweł w Liście do Galatów 5,22-23. Są nimi „miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”

Post Author: Antoni Mulka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *