KATECHIZM BIERZMOWANYCH – pytania i odpowiedzi

 

KATECHIZM  BIERZMOWANYCH

 

 1. Co zawiera Katechizm religii katolickiej

Katechizm religii katolickiej zawiera prawdy wiary, w które katolik wierzy i według nich żyje.

 1. Co to jest religia?

Religia jest to łączność Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem.

 1. Czym jest religia katolicka?

Religia katolicka jest przyjęciem wiarą zbawczej prawdy objawionej przez samego Boga, która Kościół katolicki żyje, w całości przekazuje i niezmiennie podaje do wierzenia.

 1. W czym najkrócej Kościół wyraża swoja wiarę?

Swoja wiarę wyraża Kościół najkrócej w Składzie Apostolskim, zwanym tez wyznaniem wiary:

Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, – i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, – który się począł z Ducha św. narodził się z Maryi Panny, – umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; – zstąpił do Piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, – wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, – stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, – Wierzę w Ducha Świętego, – święty Kościół powszechny, Świętych Obcowanie, – grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, – żywot wieczny. Amen.

 

Istnieje też wyznanie wiary, które odmawiamy w czasie Mszy św.

(Wyznanie wiary  Nicejsko-Konstantynopolitańskie)

Wierzę w jednego Boga, * Ojca wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, * światłość ze światłości. * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony, a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas, ludzi, * i dla naszego zbawienia * zstąpił z nieba. * I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, * i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; * siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych: * a królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca  i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest * na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

 1. Dlaczego ten katechizm nazywamy „Katechizmem bierzmowanych”?

Katechizm ten nazywamy „Katechizmem bierzmowanych”, bo zawiera to wszystko, co powinien znać, wyznawać i według tego żyć każdy, kto pragnie przyjąć sakrament bierzmowania.

 1. Jakie są główne prawdy wiary.

Jest sześć prawd wiary, które każdy człowiek znać i wierzyć w nie powinien pod utratą zbawienia:

 1. Jest jeden Bóg, który wszystko stworzył i wszystkim rządzi
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze
 3. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, czyli Trójca Przenajświętsza.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, to znaczy, że nigdy nie umiera
 6. Łaska Boska jest każdemu człowiekowi do zbawienia koniecznie potrzebna

 

 1. WIERZYMY W JEDNEGO BOGA STWÓRCĘ

 

a/ Który przemawia do człowieka

 1. Jak Pan Bóg przemawia do nas?

Pan Bóg przemawia do nas:

a/ przez świat, który stworzył

b/ wyraźniej przez wybranych ludzi /prorocy – Stary Testament/

c/ najdoskonalej przez swojego Syna Jezusa Chrystusa /Nowy Testament/

 1. Kogo poznajemy z otaczającego nas świata?

Z otaczającego nas świata poznajemy Pana Boga.

„Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się ich Stwórcę” /Mdr 13,5/

„Niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła” /Rz 1,20/

 1. Z czego jeszcze doskonalej poznajemy Pana Boga?

Jeszcze doskonalej poznajemy Pana Boga z Objawienia nadprzyrodzonego.

 1. Jak objawił się nam Pan Bóg?

Pan Bóg objawił się nam w wydarzeniach i slowach spisanych w księgach Pisma św.

 1. Jak dzielimy Objawienie Boże?

Objawienie Boże dzielimy na objawienie Starego i Nowego Przymierza /Testamentu/

 1. Co to jest Pismo św.?

Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, Który zawiera Słowo Boże    skierowane do ludzi.

 1. Z ilu ksiąg składa się Pismo św.?

Pismo św. składa się z 73 ksiąg: 46 Starego i 27 Nowego Testamentu

 1. Jakie księgi wchodzą w skład Nowego Testamentu?

W skład Nowego Testamentu wchodzą: Cztery Ewangelie /Mt, Mk, Łk, J/, Dzieje Apostolskie /Łk/, 21 Listów Apostolskich, Apokalipsa Św. Jana.

 1. Co to jest natchnienie biblijne?

Natchnienie biblijne, to stała pomoc Ducha Świętego udzielana tym, którzy spisywali święte księgi.

 1. Kto jest autorem Pisma św.?

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Pan Bóg, a drugorzędnym – ludzie przez Ducha św.            natchnieni.

 1. Jakie są źródła Objawienia Bożego?

Źródłem Objawienia Bożego jest Pismo św. i święta Tradycja.

 1. Co to jest Tradycja?

Święta Tradycja to żywe przekazywanie Słowa Bożego wypełnione mocą Ducha Świętego / to jest liturgia Kościoła, świadectwo życia świętych, udział w nabożeństwach, obchodzenie świat/.

 

b/ Który stworzył świat widzialny

 1. Co Pismo św. mówi o pochodzeniu świata?

Pismo św. mówi, że Pan Bóg uczynił świat z niczego, czyli stworzył.

 1. Co to znaczy stworzyć?

Stworzyć, to znaczy uczynić coś z niczego – stworzyć może tylko Bóg.

 1. Co Pan Bóg objawia w poemacie o stworzeniu świata?

W poemacie o stworzeniu świata, Bóg objawia nam, że:

a/ stworzył świat i jest jego Panem

b/ świat jest dobry, ponieważ stworzył go Bóg

c/ w każdy siódmy dzień należy odpocząć i poświecić go Bogu.

 1. Co Pan Bóg dziś czyni dla świata?

Dziś Pan Bóg rządzi światem i podtrzymuje go w istnieniu. Nazywa się to Opatrznością Bożą.

„Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić… Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie” /Mt 5,25. 33/

Pieśń: Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu,

Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.

Ciebie On z łowczych obierzy wyzuje i w zaraźliwym powietrzu ratuje.

W cieniu swych skrzydeł zachowa cie wiecznie, pod Jego Pióry uleżysz bezpiecznie.

 1. Dlaczego Pan Bóg dopuszcza cierpienie?

Pan Bóg objawił nam, że cierpienie może stać się zasługą na niebo. Czasem jest karą i pokutą za grzechy; lekarstwem, które oczyszcza i hartuje człowieka. Niemniej jednak cierpienie jest tajemnicą.

 

c/ … który stworzył świat niewidzialny

 1. Co Pismo św. mówi o Aniołach?

Pismo św. mówi, że Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Aniołowie są wysłannikami Boga do ludzi, oznajmiają im zamiary Boże i pomagają im zbawić się.

 1. W jaki sposób Aniołowie pomagają nam do zbawienia?

Aniołowie dają nam dobre natchnienia i chronią nas w niebezpieczeństwach duszy i ciała. Nazywamy ich aniołami stróżami.

Modlitwa do Anioła Stróża: Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój,

Rano, wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy, ciała mego i doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 1. Jakimi tytułami nazywa Aniołów Pismo św.?

Pismo św. wymienia 9 chórów anielskich: Cherubini, Serafini, Trony, Panowania, Potęg, Mocy, Księstw, Archaniołów i Aniołów.

 1. Co Pismo św. mówi o złych duchach?

Pismo św. mówi, że niektórzy aniołowie pod wodzą Lucyfera zerwali przyjaźń z Bogiem, stali się Jego przeciwnikami i chcą ludzi od Niego odwrócić. Nazywamy ich złymi duchami, czyli szatanami.

 

d/ … który stworzył człowieka

 

 1. Kim jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Pana Boga na ziemi, złożony z ciała i duszy i żyje w społeczności.

 1. Co Pan Bóg objawia w biblijnym opisie stworzenia człowieka?

W biblijnym opisie stworzenia człowieka, Pan Bóg objawia, że:

a/ stworzył człowieka osobno /przez specjalny akt stwórczy/

b/ stworzył mężczyznę i kobietę, którzy są sobie równi naturą i godnością

c/ powołał ich do współżycia i współpracy ze sobą

d/ obdarzył ich darami /przyrodzonymi, pozaprzyrodzonymi i nadprzyrodzonym/

 1. Czy człowiek mógł powstać na drodze ewolucji? /jedna z teorii/

Można by przyjąć, że ustanowiony przez Boga proces ewolucji /czyli rozwój coraz wyższych form życia/ przygotował organizm ludzki, z którym Bóg złączył stworzona przez siebie duszę. Ewolucja jest jednak tylko hipoteza naukową, pozbawioną jednoznacznych dowodów.

 1. W jaki sposób ludzie współdziałają z Bogiem?

Ludzie współdziałają  z Panem Bogiem przez:

a/ przekazywanie życia w rodzinie

b/przez współdziałanie w doskonaleniu świata swoją pracą i wynalazkami.

 1. Jakimi darami obdarzył Pan Bóg ludzi?

Pan Bóg obdarzył ludzi:

a/ darami naturalnymi /ciało i dusza obdarzona rozumem i wolna wolą/

b/ darami pozanaturalnymi /wolność od cierpień chorób i śmierci, jasny rozum i silna wola/

c/ darem nadprzyrodzonym /udział w życiu Bożym czyli łaska uświecająca/

 1. O jakiej tragedii pierwszych ludzi mówi Pismo św.?

Pismo św. mówi o nieposłuszeństwie pierwszych ludzi czyli o grzechu pierworodnym.

 1. Co utracili ludzie przez grzech pierworodny?

Przez grzech pierworodny pierwsi ludzie i cała ludzkość utraciła:

a/dar nadprzyrodzony czyli łaskę uświecającą

b/ dary ponadnaturalne

c/ natura ludzka została skażona przez pożądliwość  i człowiek stał się skłonny do grzechu

 1. Kogo dosięga grzech pierwszych rodziców?

Grzech pierwszych rodziców  przeszedł na wszystkich ludzi /każdy człowiek rodzi się z tym grzechem/. Dlatego nazywamy go pierworodnym czyli dziedzicznym.

 1. Kto z ludzi był wolny od grzechu pierworodnego?

Wolną od grzechu pierworodnego była Najświętsza Maryja Panna, Matka Jezusa, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.

 1. Co Pan Bóg zapowiedział człowiekowi po grzechu pierworodnym?

Pan Bóg zapowiedział, że zbawi człowieka czyli wyzwoli go z niewoli grzechu i przywróci do przyjaźni ze sobą. Uczynił to słowami:

„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę; pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo  jej; ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu pietę.” /Rdz 3,15/

 1. Jak Pan Bóg przygotował ludzi do zbawienia?

Pan Bóg:

a/ obiecał ludziom Zbawiciela

b/ powierzył swoja obietnicę wybranemu ludowi

c/ zawarł z nim Przymierze czyli prowadził go aż do spełnienia obietnicy /”pełnia czasu”/

 

WIERZYMY W BOGA W TRZECH OSOBACH

 

 1. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg to istota najdoskonalsza.

 1. Dlaczego Pana Boga nazywamy istotą najdoskonalszą?

Pana Boga nazywamy istotą najdoskonalszą, bo jest:

a/ jeden jedyny i nie ma innych bogów

„Ja Jestem Bogiem i nie ma innego” /Iz 45,5/

b/ samoistny czyli odwieczny  /nie powstał, zawsze istnieje/

„Jestem, Który Jestem” /Wj 3,14/

c/ jest Duchem / jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę/

„Bóg jest Duchem” /J 4,24/

d/ jest wieczny czyli nie ma końca

„Ty zaś jesteś Ten sam, a Twoje lata się nie skończą” /Hbr 1,12/

e/ wszechmocny czyli wszechmogący

„Cokolwiek Bogu się spodoba, to uczyni na niebie i na ziemi” /Ps 135,6/

f/ wszystkowiedzący i nie ma przed Nim nic zakrytego

„Bóg zna myśli ludzkie” /Ps 94,11/

g/ dobry

„Bóg jest miłością” /1J 4,8/

h/ miłosierny

„Miłosierny jest Bóg i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny” /Ps 102,8/

i/ sprawiedliwy /za dobro wynagradza a za zło karze/

„Bóg jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość” /Ps 11,7/

j/ święty

„ Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów” /Iz 6,3/

 1. Co Pan Bóg objawił o Samym Sobie?

Pan Bóg objawił nam, że jest jeden w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty, czyli Trójca Przenajświętsza.

 1. Jak Kościół wyjaśnia tajemnicę Trójcy Świętej?

Kościół uczy, że w Bogu jest jedna natura, ale są trzy osoby: Ojciec, który nie pochodzi od nikogo, Syn, który pochodzi od Ojca i Duch święty, który pochodzi od Ojca i Syna.

 1. Przez kogo Pan Bóg objawił nam tajemnicę Trójcy Świętej?

Tajemnicę trójcy Świętej objawił nam Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa.

 1. Dlaczego Chrystus objawił nam tajemnicę Trójcy Świętej?

Chrystus objawił nam tajemnicę Trójcy Świętej, abyśmy przez wiarę i chrzest uczestniczyli w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 1. Jaką cześć oddajemy Trójcy Świętej?

Trójcy świętej oddajemy najwyższą cześć uwielbienia i dziękczynienia. W szczególny sposób Bogu Ojcu dziękujemy za stworzenie, Synowi Bożemu za odkupienie, Duchowi Świętemu za uświecenie.

„Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

 1. WIERZYMY W PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

 

a/ zamieszkał wśród nas

 1. Na co oczekiwali Izraelici przez długie wieki?

Izraelici oczekiwali przez długie wieki na przyjście Mesjasza i Jego Królestwa.

 1. Co to są proroctwa mesjańskie?

Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu.

Wymień kilku proroków /Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel/

Pieśń: Spuśćcie nam na ziemskie niwy, Zbawcę z niebios obłoki. Świat przez grzechy nieszczęśliwy, wołał w nocy głębokiej. Gdy wśród przekleństwa od Boga, czart panował, śmierć i trwoga. A ciężkie przewinienia, zamokły bramy zbawienia.

 1. W kim spełniły się proroctwa o Mesjaszu?

Proroctwa o mesjaszu spełniły się w Jezusie Chrystusie:

Jezus – Zbawiciel; Chrystus – Namaszczony.

 1. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.

Kolęda:      Bóg się rodzi, moc truchleje…

 1. Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Jezusa Chrystusa?

Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec; Matką – Najświętsza Maryja Panna; Opiekunem – św. Józef

 1. Kto nam mówi, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem?

O tym, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, mówią nam:

a/ Ojciec, który jest w niebie: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” /Mt/

b/ sam Jezus Chrystus; „Wierzcie moim dziełom” /J 10,38/

c/ Apostołowie: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego” Mt 16.16/

d/ Kościół katolicki.

 1. Po czym poznajemy, że Jezus Chrystus jest też prawdziwym człowiekiem?

Jezus Chrystus jest prawdziwym człowiekiem, bo:

a/ Narodził się z Maryi Panny /miał matkę/ w Betlejem, ponad 2000 lat temu

b/ żył i umarł jak człowiek.

„Mamy arcykapłana doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu” /Hbr 4, 15/

 1. W jakim celu Syn Boży stał się człowiekiem?

Syn Boży stał się człowiekiem aby wyzwolić nas z niewoli grzechu i w ten sposób pojednać nas z Bogiem i z ludźmi.

 

b/ Głosił Królestwo Boże

 1. Jakimi słowami ogłasza Chrystus początek Królestwa Bożego?

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

 1. Czego Pan Jezus nauczał o Królestwie Bożym?

Pan Jezus nauczał, że:

a/ Z Jego przyjściem zostało zapoczątkowane Królestwo Boże

b/ Wprowadzi do Królestwa tych, którzy uwierzą w Ewangelię i nawrócą się

c/ Pełnia tego Królestwa nastąpi po powtórnym Jego przyjściu.

 1. Co Pan Jezus uczynił na ziemi dla Królestwa Bożego?

Pan Jezus:

a/ najpierw głosił Dobrą Nowinę /Ewangelię/ o Królestwie i wzywał do nawrócenia

b/ przez swoja śmierć na krzyżu wyzwolił ludzi z niewoli szatana i włączył do Królestwa

c/ ustanowił Kościół aby prowadził dalej dzieło zbawienia ludzi.

 1. Jakie poznałeś przypowieści o Królestwie Bożym?

O skarbie i perle – że jest ono najcenniejszym darem i dla zdobycia Królestwa trzeba być gotowym zawsze pełnić wolę Boga.

O siewcy – że konieczne jest głoszenie słowa, aby królestwo mogło istnieć, a jego rozwój zależy od współpracy człowieka z Bogiem.

O ziarnku gorczycy i zaczynie chlebowej – że zapoczątkowane przez Jezusa Królestwo będzie wciąż wzrastać i przemieniać serca i umysły ludzi.

 1. Kiedy i gdzie dzisiaj rozwija się Królestwo Boże?

Królestwo Boże rozwija się w duszach ludzi należących do Kościoła, gdy uczestniczą we Mszy św. i w innych sakramentach: szczególnie chrztu i pokuty, bo w nich dokonuje się nawrócenie.

 

c/ Dał nam swoje przykazania

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOZYCH

 1. Co Pan Bóg dał ludziom, aby mogli dojść do szczęśliwej wieczności?

Dał ludziom Dekalog /Dziesięć Przykazań Bożych/

 1. Powiedz Dziesięć Przykazań Bożych.

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś długo żuł i dobrze ci się powodziło na ziemi.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 1. Co Jezus uczył o Dziesięciu Przykazaniach Bożych?

Jezus uczył, że nie przyszedł znieść ani Prawa ani Proroków ale przyszedł aby je wypełnić czyli udoskonalić

 

 1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ

 

 1. Co Pan Bóg nakazuje w pierwszym przykazaniu?

W pierwszym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, aby Go wielbić, bo On jest Stwórcą i najwyższym Panem nieba i ziemi.

 1. Kto grzeszy przeciw czci Boga?

Przeciw czci Boga grzeszy ten, kto:

a/ zaniedbuje modlitwę lub modli się niedbale

b/ zaprzecza, że Bóg istnieje

c/ wierzy w zabobony, uprawia bałwochwalstwo

d/znieważa osoby lub rzeczy poświecone Bogu

 

 1. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA SWEGO NADAREMNIE
 2. Co nakazuje drugie przykazanie Boże?

W drugim przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy mieli zawsze w czci imię Boże.

 1. Co czyni ten, kto przysięga?

Kto przysięga, przywołuje Boga na świadka, że mówi prawdę i chce dotrzymać swoich przyrzeczeń.

 1. Co znaczy uczynić ślub?

Uczynić ślub znaczy zobowiązać się przed Bogiem pod grzechem, że się wypełni jakis dobry, nienakazany czyn.

Śluby mogą być różne. Szczególną wartość maja śluby zakonne: czystości i bezżenności, ubóstwa i posłuszeństwa woli Bożej przez posłuszeństwo przełożonym (są to trzy rady ewangeliczne).

 1. Kto grzeszy przeciw drugiemu przykazaniu?

Przeciw drugiemu przykazaniu grzeszy:

a/ kto bluźni Bogu /złorzeczy/ i bez szacunku wymawia imię Boże (Jezusa, Maryi i świętych)

b/ kto fałszywie /krzywoprzysięstwo/ lub lekkomyślnie przysięga

c/ kto nie dotrzymuje złożonego ślubu.

 

 • PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ
 1. Czym jest niedziela?

Niedziela jest Dniem Pańskim.

 1. Dlaczego świecimy niedzielę jako Dzień Pański?

Świecimy niedziele jako Dzień Pański, ponieważ Chrystus w niedzielę zmartwychwstał

 1. Jak my chrześcijanie święcimy niedzielę?

Święcimy niedzielę:

a/ przez uczestnictwo we Mszy św. /uczestnictwo świadome, czynne i pełne/

b/ przez rozważanie prawd Bożych i modlitwę

c/ przez powstrzymanie się od pracy niekoniecznej

d/ przez radość w rodzinie i odpoczynek.

 1. Kto narusza Dzień Pański i przez to grzeszy?

a/kto z własnej winy opuszcza Mszę św. niedzielną

b/ kto wykonuje ciężka pracę niekonieczną, nakazuje lub pozwala ją wykonać.

c/ kto w niedzielę z chciwości pracuje dla zysku

d/ kto szuka i oddaje się grzesznym rozrywkom / hazard, libacje/.

 1. Jakie dni święte poza niedzielą mamy świecić?

Poza niedzielą mamy świecić uroczystości i święta, są to:

Boże Narodzenie – 25 grudnia

Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia

Objawienie Pańskie – Trzech Króli – 6 stycznia

Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało

Wniebowzięcie NMP – 15 sierpnia

Wszystkich Świętych – 1 listopada

oraz Odpust parafialny

 1. Wymień okresy roku liturgicznego.

Adwent /4 niedziele adwentowe/, Boże Narodzenie /do Objawienia Pańskiego/, Czas Zwykły, Wielki Post /od środy popielcowej do liturgii Wielkiego Czwartku/, Wielkanoc /do Zesłania Ducha Świętego/, i Czas Zwykły.

 1. W jakim przykazaniu Kościół nakazuje i poucza jak czcić niedzieli i święta?

W pierwszym przykazaniu kościelnym Kościół nakazuje i poucza aby w niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.


 1. Wymień przykazania kościelne.

1.W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2.Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

3.Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

4.Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

 1. CZCIJ OJCA I MATKĘ SWOJĄ
 2. Co nakazuje Pan Bóg w czwartym przykazaniu?

W czwartym przykazaniu Pan Bóg nakazuje:

a/ dzieciom – szanować, miłować i słuchać swoich rodziców i okazywać im wdzięczność.

b/ rodzicom – troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dzieci.

 1. Dlaczego powinniśmy swoich rodziców szanować, miłować i słuchać?

Powinniśmy rodziców szanować, miłować i słuchać, ponieważ:

a/ są dla nas zastępcami Boga na ziemi

b/ są naszymi po Bogu najlepszymi dobroczyńcami

c/ mają nas prowadzić do nieba.

Oprócz rodziców mamy też szanować innych ludzi, odpowiedzialnych za naszą drogę życia: wychowawców, nauczycieli, przełożonych, starszych. Mamy okazywać im szacunek i posłuszeństwo.

 1. Kto grzeszy przeciw czwartemu przykazaniu?

Przeciw czwartemu przykazaniu grzeszą:

a/ dzieci, które nie słuchają rodziców,  w potrzebie lub w starości nie troszczą się o nich a po ich śmierci nie modlą się za nich.

b/ rodzice, którzy zaniedbują swoje obowiązki wychowania i opieki nad dziećmi

c/ przełożeni, którzy wykorzystują swoja władzę, mobingują podwładnych i zachęcają do złego

d/ podwładni, którzy działają na szkodę przełożonych, podkopują ich autorytet i zaufanie.

 

 1. NIE ZABIJAJ
 2. Co nakazuje Pan Bóg w piątym przykazaniu?

W piątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje troszczyć się o własne i cudze życie ciała i duszy.

 1. Dlaczego powinniśmy troszczyć się o własne ciało?

Powinniśmy troszczyć się o własne ciało, ponieważ:

a/ jest ono dziełem Boga,

b/ uświecone jest przez sakramenty,

c/ powołane jest do chwalebnego zmartwychwstania

 1. Kto jest Panem życia i śmierci?

Panem życia i śmierci jest Pan Bóg.

 1. Co trzeba robić aby podtrzymywać swe życie?

Aby podtrzymywać swoje życie należy przez pracę zapewnić utrzymanie, odpowiednio się odżywiać, dbać o wypoczynek, zachować higienę i w razie choroby leczyć się.

 1. Co nam daje praca?

Praca daje nam chleb codzienny, rozwija siły fizyczne i duchowe, pomaga służyć bliźnim a przez to wielbić Boga.

 1. Dlaczego mamy troszczyć się o własną duszę?

Dusza nieśmiertelna jest ważniejsza od śmiertelnego ciała i Jezus powiedział: „Cóż za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat pozyskał a na duszy swej poniósł szkodę”.

 1. Uczynki miłosierne względem duszy i ciała.

Ciała:                                                                                                Duszy:

1/Głodnych nakarmić                                          1/Grzeszących upominać

2/Spragnionych napoić                                       2/Nieumiejętnych pouczać

3/Nagich przyodziać                                           3/Wątpiącym dobrze radzić

4/Podróżnych w dom przyjąć                  4/Strapionych pocieszać

5/Więźniów pocieszać                                        5/Krzywdy cierpliwie znosić

6/Chorych odwiedzać                                         6/Urazy chętnie darować

7/Umarłych grzebać                                7/Modlić się za żywych i umarłych

 1. Kto grzeszy przeciwko życiu własnemu?

Przeciw życiu własnemu grzeszy ten, kto szkodzi sobie na zdrowiu lub popełnia samobójstwo.

 1. Kto grzeszy przeciwko życiu bliźniego?

Przeciwko życiu bliźniego grzeszy ten, kto: 1/zabija człowieka /również poczęte dziecko przed narodzeniem-aborcja czy też schorowanego albo starca-eutanazja/

2/źle obchodzi się z bliźnim i znęca się nad nim fizycznie lub psychicznie

3/naraża życie bliźniego na niebezpieczeństwo /na ulicy, w zakładzie pracy czy przez podstęp/

4/pobudza bliźniego do gniewu, nienawiści lub zemsty

 1. Kto grzeszy przeciwko duszy bliźniego?

Przeciw duszy bliźniego grzeszy ten kto gorszy lub namawia do grzechu.

 1. Wymień 9 grzechów cudzych.
 2. Radzić do grzechu
 3. Rozkazywać drugiemu grzeszyć
 4. Zezwalać na grzech drugiego
 5. Pobudzać do grzechu
 6. Pochwalać grzech drugiego
 7. Milczeć na grzech cudzy
 8. Nie karać grzechu
 9. Pomagać do grzechu
 10. Uniewinniać grzech cudzy.

 

VI i IX. NIE CUDZOŁÓŻ.

NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO.

 

 1. Co Bóg nakazuje w VI i IX przykazaniu?

W VI i IX przykazaniu Pan Bóg nakazuje, byśmy byli wstydliwi i skromni w myślach, pragnieniach, słowach i uczynkach.

 1. Dlaczego powinniśmy strzec czystości?

Bo ona zachowuje godność i piękno człowieka a czystych ludzi Pan Bóg miłuje.

 1. Co robić, aby pozostawać czystym i skromnym?

Aby pozostawać czystym i skromnym, trzeba:

a/ unikać okazji do złego /w rozmowach, ubieraniu się, zachowaniu/

b/ przeciwstawiać się natychmiast pokusom,

c/ często i dobrze się modlić, szczególnie do Matki Bożej,

d/ częściej się spowiadać i przyjmować Komunię św.

 1. Kogo w szczególny sposób obowiązuje czystość przez całe życie?

Czystość przez całe życie obowiązuje w szczególny sposób kapłanów, którzy dobrowolnie zobowiązali się do celibatu oraz zakonników i zakonnice, którzy złożyli ślub czystości.

 1. Kto grzeszy przeciw czystości?

Przeciwko czystości grzeszy ten, kto:

a/ nie opanowuje popędu seksualnego

b/ sam lub z drugim postępuje nieskromnie

c/ kto szuka seksualnych przeżyć w oglądaniu zdjęć, czytaniu niemoralnych czasopism i książek czy też w prowadzonych rozmowach, itp.

 

 

VII i X NIE KRADNIJ,

NIE POŻĄDAJ ŻADNEJ RZECZY BLIŹNIEGO

 

 1. Co nakazuje Bóg w VII i IX przykazaniu?

Aby troszczyć się o swoją własność i nie naruszać cudzej własności tak w uczynkach jak i w pożądaniu.

 1. Co to jest własność prywatna? /swoja własność/

Własność prywatna są to dobra nabyte uczciwie w wyniku pracy lub spadku albo wygrane w loterii.

 1. Jak mamy się obchodzić z własności a prywatną?

W zarządzaniu i pomnażaniu swojej własności powinniśmy:

a/ unikać skąpstwa i rozrzutności

b/ w miarę swoich możliwości chętnie pomagać biednym, potrzebującym oraz wspierać potrzeby wspólnoty Kościoła /na misje, na budowę kościołów itp./

 1. Kto grzeszy przeciwko własności bliźniego?

Przeciw własności bliźniego grzeszy, kto:

a/ kradnie, rabuje, oszukuje lub niszczy cudzą własność

b/ domaga się wygórowanej zapłaty lub niesprawiedliwie wynagradza pracownika

c/zaciąga lekkomyślnie pożyczki

d/ zatrzymuje rzecz pożyczoną lub znalezioną, gdy wie, kto jest jej właścicielem.

 1. Do czego zobowiązany jest ten, kto naruszył cudzą własność?

Kto naruszył cudzą własność zobowiązany jest do restytucji, czyli zwrotu skradzionej lub zniszczonej, naprawienia zepsutej /wyrządzoną krzywdę naprawić.

 

 

VIII. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA

PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU

 

 1. Czego domaga się Bóg w ósmym przykazaniu?

W ósmym przykazaniu Pan Bóg domaga się, by mówić i postępować zgodnie z tym, co się ma w sercu, szanować dobre imię bliźniego i dotrzymywać słowa.

 1. Dlaczego powinniśmy być prawdomówni?

Powinniśmy być prawdomówni:

a/ ponieważ mamy naśladować Boga, który jest Najwyższą Prawdą

b/ kłamstwo wypacza sumienie i niszczy charakter

c/kłamstwo wprowadza nieufność i nieszczęście

 1. Kto grzeszy przeciw prawdzie?

Przeciw prawdzie grzeszy ten, kto:

a/ kłamie lub zataja prawdę

b/ jest fałszywy i w oczy schlebia a poza oczy wyśmiewa

c/ nie dotrzymuje słowa

e/ fałszuje dokumenty

 1. Kto szanuje dobre imię bliźniego?

Dobre imię bliźniego szanuje ten, kto:

a/ dobrze o nim mówi i myśli

b/ tylko z ważnych przyczyn mówi o jego brakach

c/ broni cudzej czci i praw.

 1. Kto narusza dobre imię bliźniego?

Dobre imię bliźniego narusza ten, kto drugiego obmawia, donosi, oczernia, pisze anonimy.


PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

 1. Powiedz jakie są dwa przykazania miłości?

Pierwsze: Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich; Drugie: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.

 1. Jakie jest nowe przykazanie miłości?

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

 1. Jak Pan Jezus wypełnił nowe przykazanie miłości?

Jezus tak nas umiłował, że życie swoje oddał za nas na krzyżu.

 

d/ nauczył drogi ewangelicznej

 1. W czym znajduje się streszczenie Ewangelii?

Streszczenie Ewangelii znajduje się w Modlitwie Pańskiej i w ośmiu błogosławieństwach.

 1. Powiedz Modlitwę Pańską.

Ojcze nas….

 1. Dlaczego Ojcze nasz nazywamy Modlitwą Pańską?

Tę modlitwę nauczył nas sam Pan Jezus, na prośbę Apostołów; Panie naucz nas modlić się.

 1. Powiedz osiem błogosławieństw.
 2. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
  2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
  3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
  4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni nazwani będą synami Bożymi.
  8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
  albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
 3. Jaki obowiązek wynika z Ewangelii?

Z Ewangelii wynika obowiązek wypełniania uczynków miłosiernych co do duszy i ciała.

 

e/ umarł i zmartwychwstał, powróci

Umarł

 1. Jak Pan Jezus wypełnił wolę Ojca?

Pan Jezus dobrowolnie przyjął na siebie cierpienie i śmierć.

 1. Dlaczego Pan Jezus chciał cierpieć i umrzeć?

Pan Jezus chciał cierpieć i umrzeć:

a/ z miłości i posłuszeństwa dla swojego Ojca Niebieskiego

b/ z miłości do każdego człowieka

 1. Czym jest śmierć Pana Jezusa na krzyżu?

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu jest najdoskonalszą ofiarą Nowego Testamentu, uobecniona sakramentalne w każdej Mszy św.

 

Zmartwychwstał

 1. O czym świadczy zmartwychwstanie Pana Jezusa?

Zmartwychwstanie Pana Jezusa świadczy o tym, że:

a/ Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem,

b/ Jego nauka jest prawdziwa

c/ my też dzięki P. Jezusowi  zmartwychwstaniemy.

 1. Czego Pan Jezus dokona przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.

Pan Jezus wysłużył nam łaskę Bożą, prawo do nieba i chwalebne zmartwychwstanie.

 

Powróci

 1. Co Pan Jezus przyrzekł przed swoim wniebowstąpieniem

Przed swoim wniebowstąpieniem Pan Jezus przyrzekł, że:

a/ przyśle Kościołowi Ducha Świętego,

b/ przygotuje nam mieszkanie w domu Ojca,

c/ powróci z wielką mocą i majestatem.

 1. Kiedy Pan Jezus powróci z powrotem na ziemie?

Jezus Chrystus powróci na ziemię na końcu czasów i wtedy nastąpi odnowienie ziemi. Nie znamy jednak ani dnia ani godziny kiedy to nastąpi.

 1. Po co Pan Jezus powróci?

Jezus powróci aby dokonać sądu na światem i ujawnić w całej pełni Królestwo Boże.

 

 1. WIERZYMY W DUCHA ŚWIĘTEGO

 

 1. Kto objawi nam prawdę o Duchu Świętym?

Prawdę o Duchu Świętym objawi nam Jezus Chrystus.

 1. Kto to jest Duch Święty?

Duch Święty jest to Trzecia Osoba Boska, wspóistotny Ojcu i Synowi, prawdziwy Bóg. „Wierzę w Duch a Świętego, Pana i Ożywiciela, Który od Ojca i Syna pochodzi, Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, Który mówi przesz proroków”.

 1. Jakimi sowami Pan Jezus obieca posłać Ducha Świętego?

Pan Jezus powiedział: ”Będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela wam da, aby z wami by na zawsze, Ducha Prawdy” /J 14, 16-17/

 1. Jak spełnia się obietnica Pana Jezusa o przyjściu Ducha Świętego?

Obietnica spełnia się w Dzień Pięćdziesiątnicy w Wieczerniku, kiedy Duch Święty zstąpi na Apostołów i nadal spełnia się na nas w sakramentach św., szczególnie chrztu św. i bierzmowania.

 

 1. WIERZYMY,

ŻE MARYJA JEST MATKĄ ZBAWICIELA

 1. Do czego Pan Bóg powołał Najświętszą Maryję Pannę?

Pan Bóg powołał Najświętszą Maryję Pannę do wielkiej godności Matki Jezusa Chrystusa a wic Matki Boga.

 1. Czym się wyróżnia Maryja wśród wszystkich ludzi?

Maryja jest wolną od grzechu pierworodnego i grzechów osobistych, jest Niepokalana, „pena łaski”, zawsze Dziewica, wzięta do nieba z duszą i ciałem.

 1. Kim jest Matka Boża dla nas?

Maryja jest Matką Kościoła, naszą duchową Matką, naszym wzorem i o orędowniczką u Boga.

Modlitwy: Pod Twoją obronę… Anioł Pański…

 1. W jaki sposób czcimy Matkę Bożą?

Czcimy Matkę Boża modlitwą i nabożeństwami: gdy uczestniczymy w Roratach, gdy śpiewamy godzinki, gdy odmawiamy różaniec, śpiewamy Litanię Loretańską i pieśni ku czci Matki Bożej.

Wymień tajemnice różańca świętego: Radosne, Światła, Bolesne i chwalebne.

 1. Jakie znasz sanktuaria Maryjne?

W Polsce: Częstochowa, Piekary Śląskie, Kalwaria Zebrzydowska, Gietrzwad, Licheń…

na świecie: Jerozolima, Lourdes, Fatima, La Salette …

W naszej diecezji: Limanowa, Pasierbiec …

 

 1. WYZNAJEMY

WIARĘ W JEDEN CHRZEST

Ustanowiony przez Chrystusa

 1. Co Pan Jezus poleci apostołom w dniu wniebowstąpienia?

Pan Jezus poleci Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. /Mt 28, 19/

 1. W jaki sposób udziela się chrztu?

Chrztu udziela się przez potrójne polanie głowy wodą lub zanurzenie i wypowiedzenie słów: „N ja ciebie chrzczę, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”

 1. Co poprzedza przyjęcie chrztu?

Przyjęcie chrztu poprzedza wyznanie wiary, wyrzeczenie się grzechu i szatana.

 1. Jakie czynności wchodzą w obrzęd sakramentu chrztu?

W obrzędzie sakramentu chrztu następuje:

a/ obrzęd przyjęcia dziecka – (jakie imię wybraliście…, o co prosicie Kościół dla tego dziecka, przypomnienie o obowiązku wychowania dziecka w wierze katolickiej, naznaczenie krzyżem dziecka przez kapłana, rodziców i chrzestnych, wprowadzenie go do kościoła);

b/ liturgia słowa Bożego – czytania, psalm, Ewangelia i kazanie;

c/ liturgia sakramentu – modlitwa o uwolnienie od wpływu złego ducha i nałożenie ręki, wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary, udzielenie chrztu i namaszczenie krzyżmem św., nałożenie białej szaty i przyjęcie światła Chrystusa;

d/ obrzędy zakończenia – błogosławieństwo dziecka i rodziców i rozesłanie.

 1. Kto udziela sakramentu chrztu św.?

Uroczyście udziela chrztu biskup, kapłan lub diakon. W nagłych wypadkach każdy człowiek, który chce i działa w imieniu Kościoła, może udzielić chrztu, wykonując poprawnie obrzęd polania wodą i wypowiedzenia słów sakramentu.

 1. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła.

Co to jest chrzest pragnienia i chrzest krwi?

 1. Co to jest grzech pierworodny?

Grzech pierworodny jest to grzech nieposłuszeństwa i pychy popełniony przez pierwszych rodziców. Grzech ten przeszedł na całą ludzkość i jest dziedziczny, gdyż każdy rodzi się z tym grzechem.

 1. Co Chrystus sprawia przez chrzest?

Chrystus przez chrzest:

a/ gładzi grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste i wszystkie kary za grzech popełniony przed chrztem,

b/ daje łaskę uświecającą (łaskę usprawiedliwienia) i uczestnictwo w Boskim życiu Trójcy świętej

c/ włącza do Kościoła i jednoczy z Chrystusem: daje uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa,

d/ obdarowuje cnotami nadprzyrodzonymi (Wiary, Nadziei i Miłości), daje zaczątek cnót głównych (roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo),

e/ daje Ducha Świętego i jego dary, (człowiek staje się świątynią Ducha Świętego)

f/ wyciska na duszy niezatarte duchowe znamię dziecka Bożego (charakter sakramentalny)

g/ stanowi podstawę wspólnoty miedzy wszystkimi chrześcijanami.

 1. Czy można być zbawionym bez chrztu?

Chrystus umarł za zbawienie wszystkich ludzi a więc bez chrztu mogą być zbawieni:

a/ ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary (chrzest krwi);

b/ przygotowujący się do chrztu katechumeni (chrzest pragnienia);

c/ ci, którzy szczerze szukają Boga i pełnią Jego wolę, chociaż nie znają Chrystusa i Kościoła (chrzest pragnienia)

d/ dzieci zmarłe bez chrztu ale rodzice ich chcieli aby byli ochrzczeni (chrzest pragnienia) – ich Kościół poleca Miłosierdziu Bożemu.

 

Dający cnoty Boskie

 

 1. Wymień cnoty Boskie.

Są trzy cnoty Boskie: Wiara, Nadzieja i Miłość.

 1. Co to są cnoty teologalne (Boskie)?

Są to cnoty dane nam od Boga. Wszczepione wraz z łaską uświecającą na chrzcie św. uzdalniają do życia w obcowaniu z Trójcą św., kształtują i umacniają cnoty moralne, stanowią rękojmię obecności i działania Ducha Świętego we władzach człowieka.

 1. Co to jest nadprzyrodzona cnota Wiary?

Nadprzyrodzona cnota Wiary jest to dar otrzymany na chrzcie św., który uzdalnia nas do przyjęcia Objawienia Bożego i patrzenia na wszystko w jego świetle.

 1. Co to znaczy wierzyć?

Wierzyć to znaczy przyjąć objawienie Boże i odpowiedzieć na nie zaufaniem, miłością i posłuszeństwem.

Wiara powinna być: powszechna, mocna, stała, żywa, z własnego wyboru, rozumna, misyjna i apostolska.

 1. Kiedy chrześcijanin pogłębia swoja wiarę?

Wiarę pogłębiamy, gdy: czytamy Pismo św., modlimy się, słuchamy kazań, uczestniczymy w katechezie, czytamy książki i czasopisma religijne i gdy żyjemy zgodnie z przykazaniami i nauką Chrystusa.

 1. Kto grzeszy przeciw wierze?

Przeciw wierze grzeszy ten, kto nie dba o pogłębienie swojej wiary, nie stara się rozwiązywać swych wątpliwości. Ciężko grzeszy ten, kto zapiera się wiary.

 1. Co to jest nadprzyrodzona cnota nadziei?

Nadprzyrodzona cnota nadziei jest to uzdolnienie, dzięki któremu ochrzczony ufnie i wytrwale zdąża na spotkanie z Chrystusem i oczekuje od Boga życia wiecznego.

 1. Co jest podstawą nadziei chrześcijańskiej?

Podstawą nadziei chrześcijańskiej jest zwycięstwo Chrystusa zmartwychwstałego. Możemy się spodziewać od Boga pomocy w życiu codziennym i łask potrzebnych do zbawienia.

 1. Kto grzeszy przeciw nadprzyrodzonej cnocie Nadziei?

Przeciw nadprzyrodzonej cnocie nadziei grzeszy ten, kto zuchwale liczy na miłosierdzie Boże lub powątpiewa w miłosierdzie Boże. Rozpacz jest czymś przeciwnym tej cnocie (Judasz).

 1. Co to jest nadprzyrodzona cnota miłości

Nadprzyrodzona cnota miłości jest to uzdolnienie do miłowania Boga i bliźniego, tak, jak nas Chrystus umiłował.

Miłować Boga ponad wszystko znaczy stawiać Boga na pierwszym miejscu.

Nadprzyrodzona cnota miłości wzrasta przez pełnienie uczynków miłości oraz życie sakramentalne (spowiedź i komunię św.)

Osłabiamy a nawet tracimy ją przez grzech śmiertelny.

Akty cnót Boskich:

Akt wiary:             Wierzę w Ciebie Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei: Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny, Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości:          Boże, choć Cie nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.

 1. Do czego zobowiązani są ochrzczeni?

Ochrzczeni są zobowiązani:

a/ głosić słowem i życiem Dobrą Nowinę,

b/ Przetwarzać świat dla dobra ludzi i ku chwale Ojca

c/ zwyciężać zło w sobie i wokół siebie.

 

Wszczepiający cnoty główne

 

 1. Wymień cnoty główne (kardynalne).

Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo.

 1. Co to jest cnota?

Cnota jest habitualną (trwale uzdalniającą) dyspozycją do czynienia dobra. Cnoty dzielą się na cnoty Boskie (teologalne) i ludzkie (kardynalne).

 1. Co to są cnoty ludzkie?

Cnoty ludzkie, czyli kardynalne to habitualne i stałe zalety umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą.

 1. Co to jest roztropność?

Roztropność uzdalnia rozum do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia.

 1. Co to jest sprawiedliwość?

Sprawiedliwość polega na stałej i trwałej woli oddawania innym tego, co im się słusznie należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywa się „cnotą religijności”.

 1. Co to jest umiarkowanie?

Umiarkowanie pozwala opanować dążenie do przyjemności zmysłowych i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych.

 1. Co to jest męstwo?

Męstwo daje wytrwałość w trudnościach i stałość w kontynuacji dobra. Uzdalnia aż do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy.

 

 

 

VII. WIERZYMY W KOŚCIÓŁ

ZBUDOWANY PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA

 

Zbudowany na skale

 

 1. Komu powierzył Jezus dzieło zbawienia aż do końca świata?

Jezus Chrystus powierzył Kościołowi prowadzenie dzieła zbawienia ludzi aż do końca świata.

 1. W jaki sposób Chrystus założył Kościół?

W czasie swego pobytu na ziemi, Jezus Chrystus:

a/ Głosił ludziom Ewangelię czyli Dobrą Nowinę;

b/ Gromadził wokół siebie uczniów, spośród których wybrał 12 Apostołów, mówiąc „Pójdźcie za mną”

c/ Św. Piotrowi dał najwyższą władzę słowami: „Paś baranki moje paś owce moje” (Piotr czyli skała)

d/ Przekazał Apostołom i ich następcom misje nauczania ludzi w słowach: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelie całemu stworzeniu.

e/ obiecał nieustanną opiekę nad Kościołem w słowach: „Oto ja jestem z wami aż do skończenia świata”.

 1. Kiedy Pan Jezus założył swój Kościół?

Pan Jezus założył Kościół w chwili swojej śmierci na krzyżu, tj. w chwili zawarcia Nowego Przymierza.

 1. Kiedy Chrystus po raz pierwszy objawił światu swój Kościół?

Chrystus objawił Kościół światu w dniu Zesłania Ducha Świętego.

 1. W jaki sposób Kościół prowadzi dzieło zbawienia na ziemi?

Kościół prowadzi dzieło zbawienia na ziemi przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentów świętych.

 

Przekazuje słowo Boże

 1. Skąd Kościół czerpie Objawienie Boże?

Kościół czerpie Objawienie Boże z Pisma św. i z Tradycji.

 1. Co to jest Pismo św.?

Pismo św. są to księgi napisane przez autorów, którym Bóg udzielił pomocy, czyli ich natchnął, aby spisali to, co chciał przekazać ludziom dla ich zbawienia.

 1. Co nam ułatwia zrozumienie Pisma św.?

Zrozumienie Pisma św. ułatwia nam Tradycja, czyli wiara i nauczanie Kościoła od jego początku.

 1. Jakie zadania ma Kościół wobec słowa Bożego?

Kościół ma strzec słowa Bożego, coraz lepiej je poznawać, wyjaśniać i przekazywać.

 1. Kiedy Kościół nieomylnie wyjaśnia słowo Boże?

Kościół nieomylnie wyjaśnia słowo Boże gdy czyni to powagą swego urzędu Ojciec święty, gdy naucza Sobór Powszechny, gdy nauczają jednomyślnie biskupi na całym świecie.

 1. Dlaczego Kościół może nieomylnie wyjaśniać słowo Boże?

Kościół może nieomylnie wyjaśniać słowo Boże, ponieważ działa mocą Chrystusa i jest oświecony przez Ducha Świętego.

 

Zbawia przez sakramenty

 1. Co jest wewnętrzna więzią Kościoła?

Wewnętrzną więzią Kościoła jest życie Boże /czyli łaska Boża/ które jednoczy wiernych w jeden organizm – mistyczne (czyli nadprzyrodzone) Ciało Chrystusa i łączy wiernych z Bogiem.

 1. Jakie łaski daje człowiekowi Pan Bóg?

Pan Bóg daje człowiekowi łaskę uświecającą oraz łaski uczynkowe.

 1. Czym jest łaska uświecająca czyli usprawiedliwiająca?

Łaska jest darmowym darem Boga, który uzdalnia nas do uczestnictwa w Jego życiu Trynitarnym i do działania ze względu na Niego. Jest życiem Bożym w nas.

 1. Czym są łaski uczynkowe?

Łaski uczynkowe są pomocą i siłą dla rozumu i woli jaką obdarza nas Chrystus, abyśmy współpracowali z Nim w dziele zbawienia: (łaski aktualne czyli dary okolicznościowe, łaski sakramentalne właściwe przyjmowanym sakramentom, łaski specjalne czyli charyzmaty udzielane wybranym ludziom dla dobra wspólnego Kościoła).

 1. W jaki sposób Pan Jezus udziela nam łaski?

Pan Jezus udziela nam łask przez siedem sakramentów św.. Są to: Chrzest, Bierzmowanie, Najświętszy Sakrament, Pokuta, Namaszczenie chorych, Kapłaństwo, Małżeństwo.

Sakrament, to znak widzialny ustanowiony na stałe przez Chrystusa, wyrażający działanie sakramentalnej łaski Bożej.

 1. Czego dokonuje Chrystus w sakramentach świętych?

Chrystus w sakramentach świętych oddaje cześć Bogu Ojcu zbawia ludzi.

 1. Czego domaga się Chrystus od przyjmujących sakramenty św.?

Od przyjmujących sakramenty św. Chrystus domaga się, aby spełnili warunki do ważnego przyjęcia sakramentu, aby przyjmowali je godnie czyli nie stawiali przeszkód w otrzymaniu łaski Bożej.

 

 

VIII. WIERZYMY

ŻE PRZEZ SAKRAMENT BIERZMOWANIA

STAJEMY SIĘ DOJRZAŁYMI CHRZEŚCIJANAMI

 

 1. Z którym sakramentem wiąże się Bierzmowanie?

Bierzmowanie wiąże się z sakramentem chrztu, gdyż ubogaca chrześcijanina mocą Ducha Świetego a przez to dopełnia i umacnia jego związek z Chrystusem i Kościołem.

 1. Co chrześcijanin otrzymuje w sakramencie Bierzmowania?

Chrześcijanin w sakramencie Bierzmowania otrzymuje w pełni umiejętność i moc Ducha Świętego.

 1. Co jest znakiem widzialnym udzielenia Ducha Świętego?

Znakiem widzialnym udzielenia Ducha Świętego jest włożenie rąk biskupa lub upoważnionego kapłana, namaszczenie krzyżmem świętym i modlitwa.

 1. Co sprawia Duch Święty w sakramencie Bierzmowania?

Duch Święty w Sakramencie Bierzmowania:

a/ pomnaża i umacnia w nas życie Boże,

b/ silniej jednoczy nas z Chrystusem i Kościołem,

c/ udziela nam nadprzyrodzonej mocy do apostołowania czyli świadczenia o Chrystusie,

d/ udziela nam siedem darów,

e/ wyciska znamię /charakter sakramentalny/.

 1. W jakiej misji Chrystusa bierze udział dojrzały chrześcijanin?

Dojrzały chrześcijanin bierze udział w potrójnej misji Chrystusa: Kapłańskiej, prorockiej i królewskiej.

a/ w misji kapłańskiej, gdy uczestniczy w Ofierze Jezusa i wspólnie z Jezusem pracuje nad zbawieniem wszystkich ludzi.

b/ w misji prorockiej czyli w nauczaniu Kościoła, gdy mocą otrzymanego Ducha Świętego głosi i rozszerza wiarę słowem i przykładem.

c/ w misji królewskiej Chrystusa, gdy przez swoje postępowanie pomaga innym w przezwyciężaniu zła i utwierdza w czynieniu dobra i czuje odpowiedzialność za zbawcze posłannictwo Kościoła.

 1. Wymień dary Ducha Świętego.

Jest ich siedem: 1. dar mądrości; 2. dar rozumu; 3. dar rady; 4. dar umiejętności; 5. dar męstwa; 6 dar pobożności; 7. dar bojaźni Bożej.

 1. Co sprawia Duch Święty przez swoje dary?

Duch Święty przez swoje dary:

a/ oświeca rozum:            dar mądrości – aby odróżnić dobro od zła,

dar rozumu – aby odróżnić prawdę od fałszu,

dar rady – aby w trudnościach wybrać to, co się Bogu podoba,

dar umiejętności – aby zawsze wybierać najlepszą drogę prowadzącą do Boga,

b/ umacnia wolę:     dar męstwa – aby odważnie świadczyć o Chrystusie i nie lękać się prześladowania ani nawet śmierci.

dar pobożności – aby wielbić Boga wypełniając Jego świętą wolę,

dar bojaźni Bożej – aby lękać się grzechu jako największego zła.

 1. Dlaczego świadczenie o Chrystusie nazywamy apostołowaniem?

Świadczenie o Chrystusie nazywamy apostołowaniem, bo chrześcijanin żyjąc w świecie i zajmując się sprawami doczesnymi, troszczy się nie tylko o swoje zbawienie ale i o zbawienie drugich.

 1. W jaki sposób chrześcijanin może apostołować?

Chrześcijanin może apostołować przez przykład własnego życia, pouczające słowo, modlitwę, dobre uczynki a także przez cierpienie i ofiarę.

 1. Gdzie chrześcijanin powinien apostołować?

Chrześcijanin powinien apostołować w swojej rodzinie, w gronie kolegów, w parafii i wszędzie tam, gdzie spotyka się z bliźnimi.

 

 1. WIERZYMY

W EUCHARYSTYCZNE CIAŁO I KREW JEZUSA.

 

Zapowiedziane w Starym Testamencie

 1. Jakie ofiary nakazał Pan Bóg składać w Starym Testamencie?

W Starym Testamencie Pan Bóg nakazał składać ofiary krwawe ze zwierząt oraz bezkrwawe pokarmowe i z płodów roli.


 1. W jakim celu Izraelici /Naród Wybrany/ składali ofiary?

Ofiary składano aby oddać cześć Bogu, wyrazić mu wdzięczność za otrzymane dobra, wypraszać łaski, przebłagać Go za grzechy (uwielbienie, przebłaganie, podziękowanie i prośba).

 1. Do czego przygotowywał Pan Bóg ludzi przez ofiary starego Testamentu?

Przez ofiary Starego Testamentu Pan Bóg przygotowywał ludzi na ustanowienie nowej ofiary. ( np. ofiara baranka paschalnego jest zapowiedzią Ofiary Jezusa).

 

Obiecane i ustanowione przez Chrystusa

w Nowym Testamencie

 

 1. Kiedy Pan Jezus zapowiedział ustanowienie Sakramentu Ciała i Krwi Swojej, czyli Najświętszego Sakramentu?

Pan Jezus zapowiedział ustanowienie Najświętszego Sakramentu w Kafarnaum, po cudownym rozmnożeniu chleba. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba…”

 1. Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament we Wielki czwartek, w czasie Ostatniej Wieczerzy.

 1. W jaki sposób Pan Jezus ustanowił sakrament Ciała i Krwi swojej?

Pan Jezus wziął chleb i dając uczniom, powiedział: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane”. Potem wziął kielich z winem i powiedział: „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich Krwi mojej Nowego i Wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moja pamiątkę. /Msza św./

 1. Kiedy kapłani spełniają polecenie Pana Jezusa: „To czyńcie na moją pamiątkę”?

Kapłani spełniają to polecenie, gdy składają ofiarę Mszy św., którą nazywamy też Ofiarą Eucharystyczną.

 1. Co to jest Ofiara Eucharystyczna, czyli Msza św.?

Ofiara Eucharystyczna czyli Msza św. jest to pamiątka i uobecnienie sakramentalne Ostatniej Wieczerzy, Ofiary Krzyżowej Pana Jezusa i Jego zmartwychwstania /czyli Misterium Paschalnego/.

 1. Czym różni się Msza św. od Ofiary na Krzyżu?

Na krzyżu ofiarował się za nas Pan Jezus w sposób krwawy a we Mszy św. przez ręce kapłana ofiarowuje się w sposób bezkrwawy.

 1. W jakim celu Pan Jezus ustanowił Eucharystię?

Pan Jezus ustanowił Eucharystię:

a/ aby pod postaciami chleba i wina ofiarować się za nas,

b/ aby cały Kościół mógł razem z Nim i kapłanem składać siebie na ofiarę Bogu,

c/ aby stać się naszym pokarmem na życie wieczne,

d/ aby wśród nas przebywać.

 

Sprawowane przez Kościół.

 

 1. Co Kościół dodał do słów i gestów Pana Jezusa przy ustanowieniu Najświętszego Sakramentu?

Kościół do słów i gestów Pana Jezusa dodał modlitwy i obrzędy, które nazywamy Mszą św.

 1. Jak dzielimy liturgię Mszy św.?

Liturgia Mszy św. składa się z: 1.Obrzędów wstępnych; 2.Liturgii słowa Bożego; 3.Liturgii Eucharystii; 4. Obrzędów zakończenia.

 1. Co składa się na Obrzędy wstępne Mszy św.?

Na obrzędy wstępne Mszy św. składa się:

– procesja i śpiew na wejście, kapłan całuje ołtarz;

– znak krzyża i pozdrowienie, odpowiadamy: I z duchem Twoim.

– Akt pokuty: wezwanie do pokuty, spowiedź powszechna, prośba o odpuszczenie grzechów;

– Panie zmiłuj się.. i Chwała na wysokości Bogu;

– Modlitwa I mszalna

 1. Co składa się na Liturgie słowa Bożego Mszy św.?

Czytania: -pierwsze ze Starego Testamentu, -psalm responsoryjny z Księgi Psalmów, -drugie czytanie z Nowego Testamentu, -Alleluja i werset z Ewangelii, -Ewangelia, -Homilia /kazanie/, -wyznanie wiary, -modlitwa wiernych.

 1. Co składa się na Liturgię Eucharystii Mszy św.?

Na liturgię Eucharystii składa się: -przygotowanie darów ofiarnych /chleb, wino i woda/, -Modlitwa eucharystyczna, -obrzędy komunii św.

 1. Co składa się na Obrzędy zakończenia?

-ogłoszenia duszpasterskie, -błogosławieństwo, -rozesłanie.

 1. Na czym polega nasze uczestnictwo we Mszy św.?

Nasze uczestnictwo we Mszy św. polega na tym, że przyjmujemy z wiara słowo Boże, składamy razem z kapłanem Ciało i Krew Pańską w ofierze naszemu Ojcu i przyjmujemy Chrystusa w Komunii św.

 1. Co sprawia Komunia św.?

Komunia św.:

a/ łączy nas z Panem Jezusem /”Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, trwa we Mnie a Ja w nim”/,

b/ łączy nas wzajemnie miedzy sobą,

c/ oczyszcza nas z grzechów powszednich,

d/ pomnaża łaskę uświęcającą,

e/ osłabia złe skłonności i daje siłę do dobrego,

f/ przygotowuje nas do wiecznej chwały w niebie.

 1. Co znaczy, że mamy godnie przyjąć Komunię św.?

Komunię św. przyjmujemy godnie, gdy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Należy tez zachować post eucharystyczny, czyli jedną godzinę postu przed przyjęciem Komunii św.

 1. Co to jest Komunia św. duchowa?

Komunia św. duchowa jest to żywe i gorące pragnienie przyjęcia Komunii św., gdy z jakiegoś powodu nie możemy jej przyjąć sakramentalnie.

 

 1. WIERZYMY W KOŚCIÓŁ,

KTÓRY CIERPI I CZYNI POKUTĘ.

 

Cierpi przez grzechy

 1. Kto zadaje ranę Kościołowi?

Ranę Kościołowi zadaje ten, kto popełnia grzech.

 1. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie nie zachowuje przykazania Boże lub kościelne.

 1. Co powoduje grzech?

Grzech obraża Boga, krzywdzi bliźniego i rani Kościół, osłabiając jego świętość, a w samym człowieku wzbudza wyrzuty sumienia.

 1. Na czym polega grzech?

Grzech polega na tym, że człowiek nie ufa Bogu, nie kocha Boga i jest Bogu nieposłuszny.

 1. Kiedy człowiek popełnia grzech śmiertelny?

Grzech śmiertelny, zwany też ciężkim, człowiek popełnia wtedy, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne w rzeczy ważnej.

 1. Jakie są skutki grzechu śmiertelnego?

Przez grzech śmiertelny człowiek traci łaskę uświęcającą, prawo do nieba i zasługi.

 1. Kiedy człowiek popełnia grzech powszedni, zwany lekkim?

Grzech powszedni, zwany lekkim, człowiek popełnia wtedy, gdy świadomie i dobrowolnie nie zachowuje przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy mniej ważnej oraz, gdy mniej świadomie lub mniej dobrowolnie przekroczy przykazanie Boże lub kościelne w sprawie ważnej.

 1. Co to jest pokusa?

Jest to podszept szatana, zła myśl, złe pragnienie, aby człowieka nakłonić do grzechu. Nie jest grzechem dopóki nie będzie zgody rozumu i woli. Pokusę należy odrzucić i modlić się o dobre natchnienie.

 1. Co to są wady?

Wady to złe skłonności przeciwne cnotom, które zaciemniają sumienie i nakłaniają do zła. Wymieniamy siedem wad (grzechów) głównych: 1-pycha; 2-chciwość; 3-nieczystość; 4-zazdrość; 5-nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu (łakomstwo); 6-gniew; 7-lenistwo.

 1. Czy ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełnione przez innych (grzechy cudze)?

Ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełnione przez innych, jeżeli w nich współdziałamy. Jest dziewięć grzechów cudzych.

 1. Co to są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu?

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu to te, o których powiedział Jezus, że nie będą odpuszczone.

 1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
 2. Rozpaczać lub wątpić o łasce i miłosierdziu Bożym.
 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
 5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne napomnienia.
 6. Odkładać aż do śmierci pokutę i nawrócenie.
 7. Co to są grzechy wołające o pomstę do nieba?

Grzechy wołające o pomstę do nieba, to:

1-rozmyślne zabójstwo; 2-grzech sodomski (współżycie miedzy osobami tej samej płci oraz człowieka ze zwierzęciem); 3-uciskanie ubogich, wdów i sierot, 4-zatrzymanie zapłaty.

 

Powraca przez pokutę

 

 1. Co powinien uczynić człowiek, który po chrzcie św. popełnił grzech śmiertelny?

Kto po chrzcie św. popełnił grzech śmiertelny, powinien pokutować i wyspowiadać się.

 1. Co znaczy pokutować?

Pokutować to nawrócić się, czyli odwrócić się od grzechu a zwrócić się do Boga.

 1. Kiedy następuje pełne nawrócenie grzesznika?

Pełne nawrócenie grzesznika dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania (spowiedzi św.).

 1. Co to jest sakrament pokuty?

Jest to sakrament, w którym kapłan w imieniu Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy po chrzcie popełnione.

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Sakrament Pokuty?

Pan Jezus ustanowił Sakrament pokuty w dzień swojego Zmartwychwstania, gdy powiedział do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.”/J 20,22/

 1. Co Pan Jezus sprawia w Sakramencie Pokuty?

Pan Jezus w Sakramencie Pokuty:

a/ gładzi grzechy śmiertelne i powszednie,

b/ odpuszcza karę wieczną i część doczesnej,

c/ przywraca i pomnaża życie Boże i zasługi na niebo,

d/ daje specjalną łaskę do wytrwania w dobrym i zwyciężania pokus.

 1. Co trzeba uczynić aby dobrze przyjąć Sakrament pokuty?

Aby dobrze przyjąć Sakrament pokuty, trzeba spełnić pięć warunkow:

 1. Zrobić dobry rachunek sumienia
 2. Obudzić w sobie żal za grzechy,
 3. Postanowić poprawę,
 4. Szczerze się wyspowiadać
 5. Zadośćuczynić Bogu i bliźnim.
 6. Co to znaczy zrobić rachunek sumienia?

Zrobić rachunek sumienia to znaczy przypomnieć sobie grzechy od ostatniej dobrej spowiedzi, a przy grzechach śmiertelnych liczbę i okoliczności. Przed rachunkiem sumienia trzeba się pomodlić o światło do Ducha Świętego i o pomoc do Matki Bożej. Należy rachunek sumienia robić codziennie, najlepiej przed spoczynkiem.

 

 1. Co to jest sumienie?

Sumienie to głos Boży w duszy człowieka, który nam mówi co dobre a co złe.

 1. Co to znaczy żałować za grzechy?

Żałować za grzechy, to znaczy boleć /smucić się/ w duszy i mieć obrzydzenie do grzechów, którymi obraziliśmy Boga.

 1. Co to jest żal za grzechy doskonały?

Żal doskonały jest wtedy, gdy czynimy go z miłości do Pana Boga.

 1. Co to jest żal za grzechy mniej doskonały?

Żal mniej doskonały jest wtedy, gdy pobudką do żalu jest bojaźń nasza przed karą Bożą lub potępieniem /karą doczesną lub wieczną/.

 1. Kiedy powinniśmy wzbudzać sobie żal za grzechy?

Przed spowiedzią powinniśmy wzbudzać żal doskonały, chociaż wystarczający jest mniej doskonały,

Codziennie przy wieczornych modlitwach,

W niebezpieczeństwie utraty życia – akt żalu doskonałego: Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.

 1. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy, to szczera wola unikania grzechów, zwłaszcza ciężkich i okazji do grzechów.

 1. Co to jest spowiedź?

Spowiedź, to szczere wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

 1. Co trzeba uczynić po spowiedzi?

Po spowiedzi trzeba zadośćuczynić, czyli wypełnić zadaną pokutę przez kapłana oraz naprawić wyrządzoną krzywdę Panu Bogu i szkodę wyrządzoną bliźnim.

 1. Co to jest odpust?

Odpust, to całkowite lub częściowe darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone w sakramencie pokuty.

 

XI.WIERZYMY W SAKRAMENT NAMASZCZENIA,

KTÓRY UMACNIA CHOREGO.

 

 1. Co Bóg objawił o Sakramencie Namaszczenia Chorych przez Jakuba Apostoła?

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pena wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” /Jk 5,14-15/

 1. Co jest znakiem widzialnym w Sakramencie Namaszczenia Chorych?

Znakiem widzialnym w sakramencie Namaszczenia Chorych jest namaszczenie olejem świętym i słowa modlitwy kapłana.

 1. Co sprawia Chrystus w Sakramencie Namaszczenia Chorych?

Chrystus w Sakramencie Namaszczenia Chorych:

a/ pomnaża łaskę uświecającą albo ją przywraca,

b/ odpuszcza grzechy powszednie, a gdy chory nie może się wyspowiadać, również grzechy ciężkie,

c/ gładzi kary doczesne za grzechy,

d/ pociesza i umacnia chorego,

e/ przynosi ulgę w chorobie a niekiedy przywraca zdrowie.

 1. Kto udziela Sakramentu Namaszczenia Chorych?

Sakramentu Namaszczenia Chorych udziela kapłan, który wkłada na głowę chorego ręce a potem namaszcza czoło i ręce wypowiadając słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cie wybawi i łaskawie podźwignie”.

 1. Co to jest wiatyk?

Wiatyk oznacza Komunię św. podawana choremu znajdującemu się w obliczu śmierci.

 1. Co należy przygotować na przyjęcie kapłana do chorego?

Należy nakryć stół białym obrusem, krzyż dwie świece, talerzyk z woda świeconą, kropidło, troszkę waty, szklankę wody i łyżkę.

 

 

XII. WIERZYMY W CHRYSTUSOWE KAPŁAŃSTWO

 

 1. Jaki jest związek kapłaństwa Starego Przymierza z kapłaństwem Chrystusowym?

Kapłaństwo Starego Przymierza było początkiem i zapowiedzią jedynego kapłaństwa Jezusa Chrystusa.

 1. Kto jest jedynym i Najwyższym Kapłanem i Pośrednikiem Nowego Przymierza?

Jedynym i Najwyższym Kapłanem i Pośrednikiem Nowego Przymierza jest Jezus Chrystus, Wcielony syn Boży.

 1. Dlaczego Chrystusa nazywamy najwyższym Pośrednikiem?

Chrystusa nazywamy najwyższym Pośrednikiem, ponieważ:

a/ okazał ludziom zbawczą miłość

b/ w imieniu wszystkich ludzi oddał Ojcu najdoskonalszą cześć przez wypełnienie Jego woli,

c/ pojednał ludzi z Bogiem przez ofiarę złożoną na krzyżu.

 1. W jaki sposób Jezus nadal pośredniczy między nami a Bogiem?

Jezus nadal pośredniczy między nami a Bogiem przez to, że w swoim uwielbionym ciele żyje u Ojca, ofiaruje się i wstawia za nami.

Kościół w liturgii zanosi modlitwy przez Jezusa Pośrednika, gdy mówi: Przez Chrystusa Pana naszego.

 1. Komu Pan Jezus dał udział w swoim kapłaństwie?

Pan Jezus dał udział w swoim kapłaństwie Kościołowi, który jest pielgrzymującym ludem Bozym, ludem kapłańskim.

 1. W jaki sposób Kościół uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa?

Kościół uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa, gdy składa Bogu ofiarę, modli się, naucza i prowadzi lud Boży do zbawienia.

 1. Jakie jest kapłaństwo w Kościele?

W Kościele rozróżniamy dwojakie kapłaństwo: Hierarchiczne – zwane służebnym, w którym uczestniczą ci, którzy przyjęli Sakrament Kapłaństwa. Powszechne – zwane kapłaństwem wiernych, w którym uczestniczą wszyscy ochrzczeni i bierzmowani.

 1. Co sprawia Sakrament kapłaństwa?

Sakrament kapłaństwa udziela władzy i mocy głoszenia Ewangelii, sprawowania ofiary Mszy św., udzielania innych sakramentów.

 1. Kto posiada pełnie kapłaństwa?

Pełnie kapłaństwa posiada biskup i dlatego on może udzielać świeceń kapłańskich. Kapłani są współpracownikami biskupa w jego misji pasterskiej.

 1. Jakie są obowiązki wiernych jako uczestników powszechnego kapłaństwa?

Wierni, uczestnicząc w powszechnym kapłaństwie:

a/ wspólnie i pod przewodnictwem kapłana składają Bogu ofiarę /gdy czynnie uczestniczą we Mszy św./

b/ troszczą się o własną doskonałość, by być czynnymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii w świecie,

c/ korzystają często i godnie z sakramentów św.

d/ wynagradzają Bogu za grzechy świata przez udział w nabożeństwach pokutnych i różne dobre uczynki/ np. pierwsze piątki/.

e/ modlą się również prywatnie, poza kościołem, w domu, w rodzinie.

f/ słowem i przykładem głoszą naukę Chrystusa,

g/ wspomagają swoich duszpasterzy.

 

 

XIII. WIERZYMY,

ŻE CHRYSTUS PODNIÓSŁ MAŁŻEŃSTWO

DO GODNOŚCI SAKRAMENTU.

 

 1. Od kogo bierze swój początek małżeństwo?

Małżeństwo bierze swój początek od Boga, który stworzył człowieka z miłości i powołał go do miłości i wspólnoty życia. Błogosławiąc im, powiedział: „Bądźcie płodni, rozmnażajcie się” /Rdz 1,28/

 1. Czym, z woli Chrystusa jest małżeństwo ochrzczonych?

Małżeństwo ochrzczonych z woli Chrystusa jest sakramentem.

 1. Co sprawia Chrystus w sakramencie małżeństwa?

Chrystus w sakramencie małżeństwa:

a/ włącza miłość małżonków w swoją miłość do Kościoła,

b/ umacnia ich jedność,

c/ uświęca przez pomnożenie łaski Bożej,

d/ uzdalnia i umacnia małżonków do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

 1. Jakie są warunki zawarcia Sakramentalnego Małżeństwa?

Małżeństwo sakramentalne mogą zawrzeć: ludzie ochrzczeni, odpowiednio przygotowani, stanu wolnego, nie związani żadnymi przeszkodami, którzy zupełnie dobrowolnie na to się decydują.

 1. Co jest znakiem widzialnym Sakramentu Małżeństwa?

Znakiem widzialnym Sakramentu Małżeństwa jest złożenie przysięgi małżeńskiej przez mężczyznę i kobietę przed kapłanem i dwoma świadkami.

 1. Jakie przymioty, z woli Bożej, ma sakramentalne małżeństwo?

Sakramentalne małżeństwo jest jedno i nierozerwalne. W Kościele nie ma rozwodów. „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” /Mk 10,9/.

 1. Czyjemu dobru służy jedność i nierozerwalność małżeństwa?

Jedność i nierozerwalność małżeństwa służy dobru samych małżonków, ich dzieci oraz całego społeczeństwa.

 1. Do czego zobowiązują się małżonkowie?

Małżonkowie zobowiązują się przysięgą, że aż do śmierci będą żyli we wzajemnej miłości, wierności i uczciwości, oraz, że z miłością przyjmą i wychowają swoje dzieci.

 1. Jak wierni powinni przygotować się do Sakramentu Małżeństwa?

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa obejmuje:

a/ uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim,

b/ zgłoszenie się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu,

c/ zapowiedzi przedślubne,

d/ spowiedź przedślubna.


XIV. WIERZYMY W ŻYCIE WIECZNE

Przez śmierć życie zmienia się ale nie kończy

 1. Co jest kresem życia człowieka na ziemi?

Kresem życia człowieka na ziemi jest śmierć.

 1. Czym jest śmierć?

Śmierć jest rozłączeniem duszy od ciała.

Chwila śmierci jest bardzo ważna dla umierającego – utrwala się bowiem w tym momencie cała jego wieczność (sąd szczegółowy). Należy otoczyć umierającego modlitwą, zadbać o przybycie kapłana, wiatyk, zapalić gromnicę. Najbliżsi maja obowiązek urządzić katolicki pogrzeb, uczestniczyć we Mszy św. pogrzebowej, przyjąć komunię św., zamówić Mszę św. i modlić się: „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

 

Czeka nas sąd Boży

 

 1. Co dzieje się z duszą człowieka po śmierci ciała?

Dusza ludzka staje na sądzie Bożym, który nazywamy osobistym, albo szczegółowym.

 1. Czy sąd szczegółowy jest jedynym sądem jaki czeka człowieka po śmierci?

Człowieka czeka jeszcze sąd ostateczny, na którym staną wszyscy ludzie po zmartwychwstaniu ciał, ale który nie zmieni wyroku sądu szczegółowego. Sędzia będzie Jezus Chrystus.

 1. Co poprzedzi chwalebne przyjście Jezusa na ziemię?

Chwalebne przyjście Jezusa na ziemię poprzedzą:

a/ nadzwyczajne zmiany w przyrodzie, które podkreślą Bożą moc i władzę Chrystusa,

b/ zmartwychwstanie wszystkich ludzi.

 1. Jak Pismo św. nazywa powtórne przyjście Chrystusa na ziemię?

Pismo św. powtórne przyjście Chrystusa na ziemię nazywa „Dniem Pańskim” albo „Dniem Ostatecznym”.

 1. Do czego wzywa nas Jezus w ewangelii o powtórnym swym przyjściu?

Chrystus w Ewangelii o powtórnym przyjściu wzywa nas do stałej czujności i przygotowania się na te chwilę. „Czuwajcie i Bądźcie gotowi, bo w chwili, w której się nie domyślacie Syn Człowieczy przyjdzie”. /Mt 24,44/.

 1. Jaki wyrok wyda Pan Jezus w dniu Sądu Ostatecznego?

Pan Jezus do zbawionych powie: „Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata” /Mt 23,34/

Do potępionych zaś powie: „Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom” /Mt 25,41/.

 

Bóg nam wymierzy nagrodę i karę

 

 1. Co czeka duszę po sądzie szczegółowym?

Po sądzie szczegółowym duszę czeka albo nagroda wieczna w niebie albo kara doczesna w czyśćcu albo kara wieczna w piekle.

Szczęście w niebie będzie polegało na posiadaniu Boga i przebywaniu z Nim.

 1. Co trzeba czynić aby osiągnąć szczęście w niebie?

Aby osiągnąć szczęście w niebie trzeba żyć i umierać w łasce uświęcającej.

 1. Które dusze będą musiały pokutować w czyśćcu?

Do czyśćca dostana się dusze, które w chwili śmierci miały łaskę uświecającą ale znajdowały się w grzechach lekkich lub nie odpokutowały na ziemi kar doczesnych za swoje grzechy. Pójdą tam po to, by dopełnić pokuty.

 1. Co jest karą a co radością dusz czyśćcowych?

Karą jest niemożność oglądania Boga i tęsknota za Nim. Radością zaś pewność, że są zbawione i kiedyś będą posiadać Boga na zawsze.

Duszom w czyśćcu możemy pomóc modlitwą, Mszą św., zyskiwaniem odpustów oraz ofiarowaniem za nich dobrych uczynków.

 1. Na czym polega kara wieczna w piekle?

Kara wieczna w piekle polega na wiecznym odrzuceniu od Boga. Jezus określa ja słowami: ogień, płacz, ciemności.

NIEUSTANNIE MÓDLCIE SIĘ

 

 1. Czym jest modlitwa?

Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga, jest rozmową duszy człowieka z Bogiem.

 1. W czym Abraham jest wzorem modlitwy?

Abraham jest wzorem modlitwy, ponieważ wędruje w obecności Boga, słucha Go i jest Mu posłuszny. Jego modlitwa jest pełna wiary i ufności.

 1. Jak modlił się Mojżesz?

Modlitwa Mojżesza jest obrazem modlitwy kontemplacyjnej i wstawienniczej za ludzi.

 1. Jakie znaczenie maja Psalmy w modlitwie?

Psalmy są arcydziełem modlitwy osobistej i wspólnotowej. Są modlitwą natchnioną Duchem Świętym. Słowami Psalmów może modlić się każdy człowiek.

 1. Co czynimy w czasie modlitwy?
 2. W czasie modlitwy podnosimy serce do Boga i łączymy się z Nim, aby Go chwalić, dziękować Mu za łaski, prosić o nowe oraz przepraszać za grzechy.
 3. Dlaczego mamy się modlić?

Mamy się modlić, ponieważ Bóg jest naszym Panem i Ojcem i od modlitwy uzależnił spełnienie naszych próśb: „Proście, a będzie wam dane”.

 1. Co możemy wyprosić sobie i innym przez modlitwę?

Przez modlitwę możemy wyprosić łaski do czynienia dobra, siłę do walki ze złem, pociechę w cierpieniu, dobra materialne konieczne do życia oraz łaskę wytrwania w dobrym aż do końca.

 1. Kiedy powinniśmy się modlić?

Powinniśmy modlić się często, szczególnie rano i wieczorem, w czasie Mszy św. i innych nabożeństw, przed i po jedzeniu, w potrzebach, w trudnościach życiowych.

 1. Jak powinniśmy się modlić?

Powinniśmy modlić się: pobożnie, ufnie, wytrwale, z poddaniem się woli Bożej.

Wzorem modlitwy jest Jezus, który często modlił się w ustronnym miejscu, a w ogrodzie oliwnym mówił: „Nie tak jak ja chcę ale tak jak Ty niech się stanie” /Mt 26,39/

 1. Kiedy nasza modlitwa jest skuteczna?

Nasza modlitwa jest skuteczna, ponieważ jednoczy się w wierze z modlitwą Jezusa i dlatego może być przez Boga wysłuchana.

 1. Jak modliła się Maryja Dziewica?

Modlitwa Maryi była pełna wiary i całkowitym ofiarowaniem siebie Bogu. Ona nadal modli się za nas w naszych potrzebach.

 1. Jakie są rodzaje modlitwy?

a/ według przyjętych i zatwierdzonych formuł, np. Ojcze nasz…, Zdrowaś… Psalm… lub spontanicznie, własnymi słowami,

b/ prywatna i wspólnotowa,

c/ ustna i myślą /rozważanie/

 1. Co charakteryzuje modlitwę ustną?

Modlitwa ustna włącza ciało i ducha w wewnętrzną modlitwę serca.

 

 1. Co to jest rozmyślanie?

Rozmyślanie jest modlitwą refleksji, opartą na słowie Bożym w Biblii. Angażuje myśli, wyobraźnię, uczucia, pragnienia, pogłębia wiarę, nawraca serce i umacnia wolę by iść za Chrystusem.

 1. Co to jest modlitwa kontemplacyjna?

Modlitwa kontemplacyjna jest spojrzeniem utkwionym w milczeniu i miłości w Boga. Jest darem Boga, głębokim związkiem przyjaźni z Bogiem.

 1. Jakie są trudności w modlitwie?

Najczęstszą trudnością w modlitwie jest roztargnienie. Odwraca ono naszą uwagę od Boga i wyjawia nam do czego jesteśmy bardziej przywiązani. Należy czuwać, aby nie ulegać pokusie.

 1. Do kogo się modlimy?

Modlimy się zawsze do Boga przez pośrednictwo Pana Jezusa i za wstawiennictwem świętych.

 1. Na czym polega wstawiennictwo?

Modlitwa wstawiennicza polega na prośbie za innych.

 1. Dlaczego zanosimy modlitwy do Boga przez wstawiennictwo świętych?

Modlimy się do Boga za przyczyna i wstawiennictwem świętych, bo oni:

a/ są przyjaciółmi Pana Boga, który ich sam wywyższył

b/ Bóg chce, aby byli dla nas wzorem życia i wstawiali się za nas do Niego.

 1. Kto spośród świętych może nam najwięcej wyprosić u Boga?

Najwięcej u Pana Boga może nam wyprosić Najświętsza Maryja Panna, ponieważ jest Matką Boga, naszą niebieską Matką.

 1. Jakie są najistotniejsze formy modlitwy chrześcijańskiej?

Są to: błogosławieństwo i adoracja, modlitwa prośby, modlitwa wstawiennicza, modlitwa dziękczynienia i uwielbienia. te wszystkie formy są w liturgii Mszy św.

 1. Co to jest błogosławieństwo?

Błogosławieństwo jest odpowiedzią człowieka na dary Boże: błogosławimy Wszechmocnego, ponieważ On pierwszy nas pobłogosławił i obsypał swoimi darami.

 

 1. Jak można określić adorację?

Adoracja jest uniżeniem się człowieka, który uznaje się za stworzenie, przed swoim Stwórcą, trzykroć świętym.

 1. Co to jest modlitwa uwielbienia?

Uwielbienie jest formą modlitwy, w której człowiek całkowicie bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem: wysławia Boga dla Niego samego i oddaje Mu chwałę dlatego, że On jest.

 1. Jakie są źródła modlitwy?

Źródłami modlitwy są:

a/ słowo Boże, przez które osiąga się najwyższą wartość poznania Jezusa.

b/ liturgia Kościoła, która zapowiada, aktualizuje i komunikuje misterium zbawienia,

c/ cnoty teologalne: wiara, nadzieja i miłość,

d/ codzienne sytuacje, w których możemy spotkać Boga.

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

Wszystkie sakramenty składają się z trzech części: z pewnych rzeczy widomych jako materii, z pewnych słów jako formy i ministra (szafarza), który udziela sakramentu z zamiarem czynienia tego, co czyni Kościół. Trzy te rzeczy są tak ważne, że bez jednej z nich nie może być sakramentu.

Ważność sakramentów nie zależy od przymiotów tego, kto ich udziela. Działają one mocą swą wewnętrzną, mocą samego czynu (ex opere operato), głównym ich ministrem zawsze jest sam Zbawiciel, który je ustanowił, a człowiek jest tylko sługą i narzędziem.

„Istota formy” dotyczy słów, które przekazują jego znaczenie. „Zasadnicze słowa formy” to te słowa, na których opiera się istota sakramentu.

 

 1. Chrzest
  2. Bierzmowanie
  3. Eucharystia
  4. Pokuta
  5. Namaszczenie chorych
  6. Kapłaństwo
  7. Małżeństwo

 

 

sakrament ustanowienie znak widzialny działanie łaski niewidzialnej (skutek sakramentu) materia forma szafarz
1. Chrzest Pan Jezus w dniu wniebowstąpienia: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.” (Mt 28,19-20). Polanie potrójne wodą  głowy lub zanurzenie oraz wypowiedzenie słów. Odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa. Materią tego sakramentu jest woda formą (polanie wodą i) słowa: N. ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. kapłan lub

każdy człowiek, który uczyni to w imieniu Kościoła

2. Bierzmowanie Chrystus posłał na Apostołów Ducha Świętego i tak apostołowie i Kościół od początku udziela tego sakramentu Namaszczenie krzyżmem i słowa: Przyjmij znamię daru Ducha Świętego Duch Święty w Sakramencie Bierzmowania:

a/ pomnaża i umacnia w nas życie Boże,

b/ silniej jednoczy nas z Chrystusem i Kościołem,

c/ udziela nam nadprzyrodzonej mocy do apostołowania czyli świadczenia o Chrystusie,

d/ udziela nam siedem darów,

e/ wyciska znamię /charakter sakramentalny/.

Materia bliższa – krzyżmo święte,

Materia dalsza namaszczenie krzyżmem

(namaszczenie krzyżmem i) słowa:  Przyjmij znamię daru Ducha Świętego! Accipe Signaculum doni Spiritui Sancti. Zwyczajnym szafarzem – biskup. Nadzwyczajnym-kapłan upoważniony przez biskupa. W niebezpieczeństwie śmierci każdy ksiądz.

 

 

3. Najświętszy Sakrament w czasie Ostatniej Wieczerzy. Chleb i wino oraz słowa konsekracji Mocą słów Jezusowych, chleb i wino przemienia się w Ciało i Krew Jego Przenajświętszą. Ta przemiana nazywa się „przeistoczeniem”

Komunia św. godnie przyjęta jest źródłem wielorakich łask Bożych, bo

a) jednoczy nas najściślej z Chrystusem i przemienia nas niejako duchowo w Chrystusa:

b) oczyszcza nas z grzechów powszednich, chroni od śmiertelnych, osłabia złe skłonności i daje moc do spełnienia dobrych uczynków,

c) pomnaża w nas łaskę uświęcającą, i wreszcie

d) jest rękojmią chwalebnego zmartwychwstania i zadatkiem szczęśliwości wiecznej.

We Mszy św. ofiaruje się za grzechy rodzaju ludzkiego Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek:

– żeby Go uwielbić,

-żeby podziękować za otrzymane dobrodziejstwa,

-żeby przeprosić za popełnione winy,

-żeby błagać o potrzebne łaski i błogosławieństwa.

Materią sakramentu jest chleb pszenny i wino z owocu krzewu winnego (winogron) formą obrzędu są słowa Jezusa: Bierzcie i jedzcie… . Bierzcie i pijcie to jest bowiem … Eucharystię może sprawować prezbiter (kapłan, biskup)
4. Pokuta W dzień Zmartwychwstania, gdy powiedział do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” indywidualna i integralna spowiedź oraz udzielone rozgrzeszenie jest jedynym zwyczajnym sposobem pojednania wiernego w Kościele katolickim. – gładzi nie tylko grzechy powszednie, lecz przede wszystkim grzechy ciężkie po Chrzcie popełnione,

– zwalnia od kary wiecznej i przynajmniej od części kar doczesnych,

– przywraca łaskę uświęcającą i udziela szczególniejszej łaski, ażeby penitent mógł w dobrem wytrwać i złego unikać.

– dla człowieka, który ciężko zgrzeszył, jest bezwarunkowo potrzebny do zbawienia.

(Sakrament Pokuty w niebezpieczeństwie utraty życia  zastąpić można skruchą doskonałą, połączoną jednakże z mocnym postanowieniem wyznania grzechów przed kapłanem przy najbliższej sposobności.)

W skrusze i żalu wyznanie grzechów. 1. pojednanie jednego penitenta – forma zwyczajna.

2. pojednanie wielu penitentów z indywidualną spowiedzią.

3. obrzęd sakramentu z rozgrzeszeniem ogólnym

4. droga pozasakramentalna – w duchu bł. Dunsa Szkota, czyli szczery (doskonały) żal za grzechy.

Szafarzem jest kapłan Do ważnego wykonania posiadać muszą święcenia kapłańskie i upoważnienie od biskupa jako następcy Apostołów.
5. Namaszczenie chorych św. Jakub Apostoł wyrażając wolę Chrystusa, poleca: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15) namaszczenie olejem świętym i słowa modlitwy kapłana. – zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła;

– umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości;

– przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;

– powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu;

– przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

Materia bliższa – olej chorych

Materia dalsza: namaszczenie olejem chorego,

Forma – słowa: Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. kapłan
6. Kapłaństwo Chrystus, wybrawszy Sobie uczniów i Apostołów, dał im:

– uprawnienia kapłańskie: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”

– władzę nauczania i udzielania Chrztu świętego: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu” – władzę sprawowania Ofiary św.: „To czyńcie na Moją pamiątkę”

– i moc odpuszczania grzechów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”

Nałożenie rąk przez biskupa i słowa prefacji ko (modlitwy świeceń) – udziela władzy do ważnego, a łaski do godnego wykonywania powinności kapłańskich;

– wyciska niezatarte znamię kapłana Chrystusowego;

– pomnaża łaskę uświęcającą.

 

 Przy udzielaniu święceń diakona, kapłaństwa i sakry biskupa

materię stanowi włożenie rąk przez biskupa.

forma – słowa prefacji: (modlitwy), biskup
7. Małżeństwo Pan Bóg ustanowił jeszcze w raju, gdy rzekł do pierwszych rodziców: ,,Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię”. Chrystus podniósł go do godności Sakramentu, a tak uczynił związkiem nierozerwalnym. złożenie przysięgi małżeńskiej przez mężczyznę i kobietę przed kapłanem i dwoma świadkami Chrystus:

a/ włącza miłość małżonków w swoją miłość do Kościoła,

b/ umacnia ich jedność,

c/ uświęca przez pomnożenie łaski Bożej,

d/ uzdalnia i umacnia małżonków do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

Materią i formą sakramentu małżeństwa jest zgoda na wspólnotę życia, wyrażona zewnętrznie i przyjęta przez obydwoje nupturientów. Szafarzami są nowożeńcy, to znaczy pośredniczą wzajemnie w uzyskaniu łaski.

 


Modlitwa Pańska – Ojcze nasz

 1. Jak powstała modlitwa Ojcze nasz?

Jezus nauczył tej modlitwy Apostołów. Gdy pewnego dnia jeden z uczniów widząc Go modlącego się, powiedział: „Panie, naucz nas modlić się”.

 1. Jakie miejsce zajmuje Ojcze nasz w piśmie św.?

Ojcze nasz jest streszczeniem całej Ewangelii, najdoskonalszą z modlitw.

 1. Dlaczego Ojcze nasz nazywa się „Modlitwą Pańską”

Modlitwa Ojcze nasz nazywa się „Modlitwą Pańską”, ponieważ nauczył nas jej sam Pan Jezus.

 1. Dlaczego możemy wzywać Boga jako „Ojca”?

Ponieważ został nam objawiony przez jego Syna, który stał się człowiekiem, a Jego Duch daje nam Go poznać.

 1. Dlaczego mówimy Ojcze „nasz”?

Mówimy Ojcze „nasz” ponieważ jesteśmy jego ludem a On jest naszym Ojcem.

 1. Co znaczy wyrażenie „któryś jest w niebie”?

To wyrażenie biblijne nie oznacza jakiegoś miejsca, lecz sposób istnienia. Bóg jest ponad wszystkim. Wyrażenie to wskazuje na majestat, świętość Boga, jak również na jego obecność w sercach ludzi sprawiedliwych. Niebo – dom Ojca, jest prawdziwą Ojczyzną do której zdążamy.

 1. Jak ułożona jest Modlitwa Pańska?

Modlitwa Pańska zawiera siedem próśb do Boga Ojca. Trzy pierwsze teologalne, prowadzą nas do chwały Ojca. Cztery pozostałe przedstawiają Ojcu miłosierdzia nasze nędze i nasze oczekiwania.

 1. Co oznacza pierwsza prośba: „Świeć się imię Twoje”?

Święć się imię Boga oznacza wielbić Boga w Jego świętości. Oznacza pragnienie aby imię Boże było poznane i święcone przez wszystkich.

 1. O co prosi Kościół modląc się: „Przyjdź Królestwo Twoje”?

Kościół prosi o ostateczne przyjście Królestwa Bożego w chwili przyjścia Chrystusa w chwale, oraz o to aby Królestwo wzrastało już od dzisiaj dzięki uświęceniu ludzi w Duchu i dzięki ich wysiłkom na rzecz sprawiedliwości i pokoju.

 1. Dlaczego mamy prosić: „Bądź wola Twoja”?

Wola naszego Ojca jest aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Modlimy się do Boga Ojca, by złączył naszą wolę z wolą swego Syna. Prosimy, aby Jego dobroczynny zamysł mógł urzeczywistniać się w pełni na ziemi i w niebie.

 1. Jaki sens ma prośba: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”?

Prosząc z głęboką ufnością o pokarm potrzebny do życia dla wszystkich, wyznajemy jak Bóg, nasz Ojciec, jest dobry ponad wszelką dobroć. Prośba ta wzywa nas do dzielenia się i przekazywania aby zaradzić potrzebom drugich.

 1. Dlaczego mówimy: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom?

Prosząc Ojca o przebaczenie, uznajemy się przed Nim za grzeszników. Lecz wyznajemy jednocześnie Jego miłosierdzie, ponieważ w Jego Synu przez sakramenty św. mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. Nasza prośba jednak zostanie wysłuchana tylko pod warunkiem, że najpierw my sami ze swej strony przebaczyliśmy naszym winowajcom.

 1. Co oznacza: „Nie wódź nas na pokuszenie”?

Prosimy Boga Ojca, by nie pozostawiał nas samych i we władaniu pokusy. Prosimy Ducha Świętego abyśmy mogli rozróżnić pomiędzy próbą, która jest konieczna do wzrostu w nas dobra a pokusą, która prowadzi do grzechu i śmierci.

 1. Dlaczego kończymy prosząc: „Ale nas zbaw ode złego”?

Prosimy, by cała rodzina ludzka była wyzwolona od szatana i Jego dzieł. Błagamy także o cenny dar pokoju łaskę wytrwałego oczekiwania na powrót Chrystusa, który uwolni nas ostatecznie od Złego.

 1. Co oznacza końcowe: „Amen”?

Mówiąc „Amen” potwierdzamy tym :”Niech się tak stanie”

Post Author: Antoni Mulka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *